۱۳۹۳ شهریور ۹, یکشنبه

کشف بزرگترين مجتمع تحقيقاتی، ميکروبی – شيميايی و زندان زيرزمينی، موسوم به باغِ وحش در کرج

بيانيه منتشرنشده از رضا ملک - زندان قزل حصار – سال ۲۰۰۸ ميلادی

کشف بزرگترين مجتمع تحقيقاتی، ميکروبی – شيميايی و زندان زير زمينی ، موسوم به باغِ وحش ، در کرج.
عاليجنابان بان کی مون – ناوی پيلای
رژيم ضد بشری در کنار انواع زندانها و بازداشتگاههای آشکار و پنهان خود ، از مخوف ترين زندانِ زير زمينی در مجتمع بزرگ ِ آزمايشگاهیِ بيولوژيک و در راستایِ آزمايشاتِ مواد بر روی زندانيان بهره ميگيرد!
طبق جديدترين اطلاعات، رژيم سیَه کار، از يکی از وسيع ترين و ضد بشری ترين مجموعه های زندانی در جنوب غربی کرج بهره می گيرد . اين مجتمع زيرزمينی تنها يکی از مراکز تحقيقاتیِ کلاهک های ميکروبی و شيميايی موشکی است . موشک هايی که با انتقالِ تکنولوژی از کره شمالی ، روسيه و چين در حال ساخت است . سعی رژيم طی اين دودهه ، ساختن موشک های دوربرد و قاره پيما با انتقال تکنولوژی از کشور های مزبور بوده است.

مجتمعی که زندانيان را به عنوان حيوانات آزمايشگاهی ، تحت سبوعانه ترين آزمايشات زيستی به کار می گيرد.
اين قتلگاه ضد بشری تحت حفاظت و مديريتِ معاونت ِ حفاظتِ فرماندهی کل قوا قرار دارد . به طور مشخص تحقيقات هر يک از بخش های اين مجتمع تحقيقاتی در اختيارِ يکی از معاونت ها و زير مجموعه های فرماندهی کل قوا قرار دارد .
اين مجتمع در ۳ بخش کاملا مجزا و منفک از هم می باشند که بدانها می پردازم .
وسعت منطقه تحتِ پوششِ اين مجتمع زير زمينی به بيش از دو هزار هکتار بالغ می گردد .
اين منطقه از شمال به مهرشهر و کاخ شمس ، از جنوب به جاده ملارد و جاده بويين زهرا و از غرب به فرودگاه پيام منتهی می شود . هيچ کس نميداند در زير بيابان هایِ حفاظت شده اين منطقه توسط سپاهيانِ يزيدِ زمان ، چه تاسيسات وسيعِ زير زمينی در فاز های مختلف قرار دارد ! طبق اطلاع من اين مجتمع حداقل دارایِ سه درب(با پوشش) و چندين دربِ مخفی ديگر است .
يک دربِ آن از کارخانه متروکه تصفيه روغن از سمتِ فرودگاهِ پيام است . دربِ ديگر از ميدان و ورودیِ سه راه بويين زهرا – ملارد به سمت مهرشهر ، از طريقِ پاسگاهِ به ظاهر نيروی انتظامی است.
در زير زمين و در بخش پرسنلی ، اداری و رفاهی – شرايط زيستی مدرنی با انواع آبنماها ، محوطه سازيها و خوابگاههای متعدد برای بازجويان و پرسنل و کارکنانِ بخش ها به طورِ جداگانه و منفک از يکديگر مهيا گشته . بطوری که ماهها بدونِ بيرون آمدن از مجتمع می توانند در آن زندگی و کار کنند .
فاصله درب هایِ ورودی تا مجتمع های تحقيقاتی ، زندان و مسکونی ، توسط تونلهای مجهز متصل گرديده اند . تهويه مجموع مجتمع ها با بيش از ۵۰ زوج جت فن صورت می گيرد .
عاليجنابان – از بخش های مهمِ اين مجتمع ، زندانی است در چند فاز با نام زندان باغ وحش .
بخش اول اين زندان با دو قسمت مجزا ، مخصوص زندانيانِ خارجی و بخش دوم آن مخصوص زندانيان ايرانی است . زندانيان ِ اين سياهچاله ها تشکيل شده اند از زندانيانِ غير قابل بازگشتِ داخلی و خارجی . به عبارت ديگر زندانيانِ اين زندان همگی با عمليات ربايش به اينجا آورده شده اند . به بيان ديگر سرنوشت انسانهای مفقود در اينجا رقم ميخورد .
مفقودين کویِ دانشگاه ، مفقودينِ۸۸ ، مفقودينِ راه و بيراه از سياسيون و مخالفين ، ربايش شده ها از کشورهای مختلفِ همسايه و غير همسايه، اعضای گروههای القاعده ،رعد ، پ.ک.ک. ، پژاک، زندانيانِ عرب، اروپايی، آمريکايی، ترک، افغان و انواع مليت ها که غيرِ قابل بازگشت باشند و ربايش شده باشند و نامشان به عنوان زندانيان ايران مطرح نباشد ، در بخش مربوط به اتباعِ خارجیِ اين زندان تحت سخت ترين بازجوييها قرار دارند . فولادوند رئيس انجمن پادشاهی و صدها و هزاران بينوا مسافرانِ اين زندان اند. بازجوهای حزب اللهی با مليت های مختلف تحت نظر بازجويان ارشد سپاهيان يزيد در حال بازجويی از زندانيان هستند . وسعت زندان و سلولهای آن در بخش ها و فاز های مختلف به صدها می رسد . ربايش شده های خارجی در خارج از کشور و در مراکزی که شبکه های رژيم در کشور های مختلف بويژه کشورهای همسايه فعاليت دارند ، به اشکال مختلف تحت عنوان محموله و . . . و با سوء استفاده از مصونيت های ديپلماتيک به داخل انتقال می شوند . از قوه قضاييه نيز ، آيت الشيطان علی . . . در اين زندان ديده شده است !
عاليجنابان - در بخشِ ديگر زندان ، سردخانه بزرگ اجساد به همراه کوره انسان سوزی که اجساد در آن سوزانده می شوند ، قرار دارند . از ديگر تالارهای اين مجتمع سردابی ، مختص به باغ وحش است که نمونه هايی از انواع حيوانات در آن نگهداری می گردد. در واقع ميمون های وارداتی پوششی است برای آزمايشات زيستی زير زمينی و به کلی سری . به دليل همين باغ وحش است که نام اين مجتمع در بين اندک مسئولينِ مطلع رژيم ، باغ وحش نام گرفته است .
دو بخش ديگر اين سردابه ها و سياه چاله ها مربوط است به تاسيسات آزمايشگاهی شيميايی و ميکروبی . اين دو بخش بطور کامل از هم مجزا هستند و هيچگونه ارتباطی نه از نظر پرسنلی ، تاسيساتی و نه از نظر قربانيان در اختيار با هم ندارند . طول و عرض اين تاسيسات با راهروهايی با طول چندصدمتر از هم جدا می گردند.
عاليجنابان – در اين آزمايشگاهها تعداد زيادی به اصطلاح دانشمند ، در خود جای داده اند که هفته ها و ماهها از آن خارج نمی گردند .
عاليجنابان- در اين آزمايشگاهها، انواع مواد و سموم بر روی انسانها آزمايش می شوند . انسانهايی که با بدن هايی سياه و کبود و متلاشی تحتِ آزمايش قرار می گيرند .
سلول های انفرادیِ مرگِ اين قسمت ، آخرين بخش از حبس زندانيان تلقی می گردد. وقتی در بخش های اصلی زندان ، بازجويانی از حزب الله و ديگر مليتها به همراه سپاهيانِ ظلمت ، کاملا زندانيان را تخليه اطلاعاتی کردند ، زندانی تحويلِ رابطينِ بخش های آزمايشگاهی که خود از سلول و اطاق های متعدی برخوردارند ، می گردد .
عاليجنابان – در پايان يادآور می گردم؛ رژيم استبدادی حاکم بر ملت ايران هر روز يک مشکل و يک گرفتاری و يک دشمن تراشی برای ملت ايران فراهم می کند. هنوز داستان ترورهای خارجی و سپس اتم به پايان نرسيده که عزم جدی رژيم برای توليد انواع کلاهک های کشتار جمعی در مراکز مخفی کشف می گردد.
عاليجنابان – يقينا نگرانی اروپاييان از دسترسی ايران به انواع سلاح های کشتار جمعی و اختصاص بودجه های کلان نظامی بی دليل نيست!
برای من به روشنی آفتاب آشکار است که علاوه بر اروپا، در آينده ای نه چندان دور، آمريکا نيز در تيررس کلاهک های ميکروبی – شيميايی و اتمی ايران قرار خواهند گرفت !
مضافاً اينکه به يقين خرابکاران و تند روها ، ابزار دستِ رژيم صفاکِ ايران ، برای بکارگيری سلاح های ممنوعه در اقصا نقاط اروپا و آمريکا خواهند شد .
عاليجنابان – بگذاريد سران دُول غربی همچون روسها و چينی ها ، نظاره گر دست يابی رژيم ايران به انواع تکنولوژی های مخرب باشند . آنگاه خواهند ديد که منافع اندک و کوتاه مدتِ شرکت های غربی چه هزينه های کلانی را برای ملت های اروپايی رقم خواهند زد!

با درود بر تمامی مدافعين حقوق بشر