۱۳۹۳ شهریور ۱۶, یکشنبه

اﻓﺸﺎﯼ ﻧﺎﻡ ﺗﯿﺮ ﺧﻼﺹ ﺯﻥ 11 ﺍﻋﺪﺍﻣﯽ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﺑﻌﺪﺍﺯ 34 ﺳﺎﻝ

در گوشه گوشه ایرانزمین ردپای جنایات اسلامگرایان پیداست و تمامی در حافظه ملی ایرانیان ثبت
شده است. هیچ طبقه، قشر، گروه اجتماعی، سیاسی، دینی و فرهنگی یافت نمی شود که در 36 سال گذشته داغ ستمگری حاکمان را بر پیکر نداشته باشد. کردستان، سنگر شریف و سربلند مقاومت، بیش از همه آسیب دید ولی در کوره مقاومت شکوهمند و بیوقفه آبدیده تر شد. پس از 34 سال، نام تیرخلاص زن رژیم اسلامی در کردستان (ﻓﺮﺯﺍﺩ ﭘﻮﺭﺍﻧﯽ) فاش شد. آقای نیما سلیمی در تارنمای خود نوشتند:
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺮ ﺧﻼﺹ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻣﯿﺎﻥ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮﺩ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺭﺣﯿﻤﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﯼﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﺳﭙﺮﺩﮔﺎﻥ ﺣﮑﻮﻣﺖﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭﺁﻥ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﺍﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺁﻥ ( ﻓﺮﺯﺍﺩ ﭘﻮﺭﺍﻧﯽ ) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺕ 35 ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭﻟﯿﺴﺖﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎﺭﺍﻥ ﻧﺒﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺳﻨﻨﺪﺟﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺗﯿﺮ ﺧﻼﺹ ﺯﻥ 11 ﺍﻋﺪﺍﻣﯽﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﺑﻮﺩ .