۱۳۹۵ اسفند ۲, دوشنبه

بانک های المانی بخشی از غارتگری های خامنه ای وفرزندان وخانواده اش را منتشر کرد

لیست دزدی های حکومتیان وهمدستان خامنه ای در بانک های خارجی که همین امروز منتشر شده است.
دزدیﻫﺎﯼ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ وخانواده وهمدستانش
ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮏ “ ﺍﺷﭙﺎﺭ ﮐﺎﺳﻪ ” ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﮑﻔﻮﺭﺕ ﺁﻟﻤﺎﻥ، ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﮑﯽ ۲۳۴۰۷۵۶۱۷، ﻣﺒﻠﻎ ۱۱۲ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺎﺭﮎ ﺍﺯﺳﺎﻝ ۱۹۹۷ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ . ﺩﺭ ﮐﺮﻧﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﮊﻧﻮ ﺩﺭﺳﻮﯾﺲ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﮑﯽ ۲۱۷۸۲۴، ﻣﺒﻠﻎ ۹۷ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺎﻧﺘﻮﻧﺎﻟﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻟﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﻮﯾﺲ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﮑﯽ ۷۱۷۱۳، ﻣﺒﻠﻎ ۷۳ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﺩﻭﯾﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ
۳ ﻟﯿﺴﺖ ﺩﺯﺩﯼ ﻫﺎﯼ نزدیکان خامنه ای

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ ‏
( England ? 1.14 billion (2 accounts frozen since 2009), Germany 2.12 billion Euros (4 accounts), Qatar $400 million, S. Africa 950 million Euros (2 accounts), UBS/Micheloud & Cie/Credit Suisse 12 accounts adding to 3.85 billion Euros, Liechtenstein $ 2.8 billion, S. Africa $620 million, Shanghai $4.1 billion, UAE: $ 700 million, Malaysia A$670 millions )
ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ
 ‏( Switzerland (Micheloud & Cie/UBS/Credit Suisse, 18 accounts adding to 8.4 billion Euros, Liechtenstein $9.7 billion, Cayman Islands $6.8 billion , Shanghai $3.2 billion, Liechtenstein $2.9 billion, Belize $2.5 billion, Russia $1.1 billion, Malaysia $450 million, Trinidad & Tobago $400 million , S. Africa 2.1 billion Euros, India $630 million, UAE $560 million, Syria $210 million )
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ
 ‏( UBS/ Micheloud & Cie/Credit Suisse 2.7 billion Euros, S. Africa $980 million, Syria $45 million, UAE $120 million, Malaysia 540 million Euros, Venezuela $1.2 billion, India 320 million Euros )
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﯼ
 ‏( Credit Suisse $690 million, Hong Kong ?360 million, Russia $80 million, Syria $12 million, Canada C$110 million, Panama $992 million )
ﻧﺎﺯﯾﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ
 ‏( Turkey $52 million, India 120 million Euros, Germany 102 million Euros, United Kingdom ? 280 million, UBS $421 million )
ﺑﺪﺭﯾﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ
 ‏( UAE ?142 million, Syria $13 million, Spain 120 million Euros, Panama $329 million )
ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ
 ‏( UAE $60 million, Canada C$200 million, Turkey 37 million Euros, Shanghai $ 344 million )
ﻫﺎﺩﯼ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ

  (Liechtenstein $290 million, S. Africa ?121 million, Malaysia 93.2 million Euros, UBS/Scobag Privatbank/HSBC Private Bank (Suisse) 890 million Euros, Turkey 84 million Euros)

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر