۱۳۹۶ اسفند ۲۰, یکشنبه

ارزش: جوهر، شکل، مقدار


نوشته:کمال خسروی
بازاندیشی نظریهی ارزش ـ بخش اول / بخش دوم / بخش سوم
نظریه ی ارزش مارکس، در شالوده هایش، تواناترین نظریه در تبیین و نقد سازوکار شیوهی تولید سرمایه داری است……

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر