۱۳۹۸ مرداد ۲, چهارشنبه

اقتصاد سیاسی تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا و ایران


ایالات متحده علاوه بر جلوگیری از صدور منابع طبیعی ونزوئلا و ایران، فعالانه در صدد اجتناب از سقوط دلار است، موضوعی که همان‌طور که تاریخ امپراتوری‌های قبلی نشان داده است در عرض چند سال آینده ناگزیر است. تحریم‌ها تبلورات بوالهوسانه این رییس‌جمهور نیستند: تحریم‌ها ابزاری هستند که برای حفظ قدرت هژمونیک در یک جهان چندقطبی که دیگر نمی‌خواهد آن وضعیت گذشته را تحمل کند، به کار گرفته می‌شوند. هسته قلدری ایالات متحده نه عدم توافق ایدئولوژیک، بلکه افول اقتصادی است.

۱۳۹۸ تیر ۳۱, دوشنبه

شرایط بحرانی امروز و وظایف ما

نویسنده: رضا وضعیهمینطور که در این اواخر رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کردند، اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و به زودی وضع موجود وخیم تر خواهم شد. کشور ما تحت حکمرانی چهل ساله جمهوری رژیم اسلامی دچار بحران های بسیاری شده که از مهترین آنها میتوان  به بحران اقتصاد، سیاست،محیط زیست، فرهنگ و اجتماع اشاره کرد. امـا تـاکنون مشکلات سـاخـتاری سیستم اقـتصادی کشور، بـه دلیل سـرشـاری و فراوانی درآمـدھـای نفتی، خـود را تـا بـه این حـد نشان نداده بـود. این درآمـد بـه عـنوان یک منبع درآمد بی زحمت، مـانـع از درک جـدی و واقعی این مشکلات، ھـم از جـانـب توده مردم و ھـم از طـرف حـاکمیت شده بود. ولی در چند سال اخیر و بخصوص بعد از خروج ایالت متحده از برجام و اعمال سخترین تحریم های تاریخ به گفته مشاوران آقای ترامپ و در نتیجه آن کاھـش شـدید درآمـدھـای نفتی، این مشکلات واضــح تــر و عینی تـر شـدنـد تـا جـایی که امــروزه بـه طـور کامـل عـریان و بــاعـث اعـتراضـات گســترده مـردمی شـدهانـد. از طـرفی دیگر جـمھوری اسـلامی بـه دلیل ضعف ذاتی خود در مدیریت و فـقدان اراده بـرای بـرطـرف کردن این مشکلات، فـقط دسـت بـه کتمان آنھا و سـرکوب مـردم معترض زده است. حـال این سـؤال اسـاسی مـطرح میشـود که در آیندهای نه چندان دور چه روی خواھد داد؟

تمام حقیقت درباره نیروی قدس بخش اول


این نیروی برگزیده یکی از پنج بازوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. نیروی قدس حدودا در سال 1369 و بعد از جنگ تحمیلی تاسیس شده و در زمینه های مختلف سری و عملیاتی و نظامی انجام وظیفه می نماید. برخی از وظایف این نیرو به شرح ذیل می باشند:
       صدور انقلاب و ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی ضمن همدستی و همکاری با گروه ها و ارگان های اپوزیسیون کشورهای مورد نظر.
       انجام عملیات ویژه شامل ماموریت های حساس
       جمع آوری اطلاعات برون مرزی

۱۳۹۸ تیر ۲۲, شنبه

نقد قرآن و اسلام به نفع آزادی انسان


نویسنده: جلال ایجادی

آزادی را چگونه تعریف کنیم؟ آزادی رابطه ای است میان فرد از یکسو و از سوی دیگر قدرت و ماهیت آن. اگر قدرت مجموعه ای از ایدئولوژی ها و ادیان و حاکمیت سیاسی و فشار ناشی از عادت اجتماع باشد که خود را به فرد تحمیل میکند، چگونه فرد میتواند خودمختاری خود را تامین کند؟ این مناسبات و تعادل ناشی از آن همیشه یکسان نیست و این آزادی یک خواست دائمی جوامع است. برای انسان، اسلام و آزادی دو مقوله متضاد میباشند.