۱۳۹۸ مهر ۲۵, پنجشنبه

گزارشی ازجنگ سوریه با ترکیه و اوضاع عمومی منطقه – احمد مزارعی


ارتش سوریه به فرمان بشار اسد،باقدرت واعتماد به نفس کامل درمیان شورو شوق وهلهله وشادی مردم شهرها وشهرکهای مابین مناطق حسکه ، قامشلی ، رقه وروستاهای اطراف حلب شمالی درحال حرکت است . هم اکنون ارتش پیروزمند سوریه میدان انتشار خودرا گسترش داده بویژه درمراکز وپایگاههای نظامی دوشهر قامشلی وحسکه مستقر گردیده وراههای کمک رسانی میان این مناطق را امن نموده است. ارتش پیروزمند سوریه شروع به حرکت وگسترش بسوی روستاها وشهرکهای مرزی درمنطقه شرقی را بطرف مالکیه اغاز نموده است زیرا امریکائیها درحال تخلیه مناطق مذکور هستند وارتش سوریه باید جای خالی انها را پرکند. ازدیگر سو فعالیت کمیته های توده ای کردها نیز که اکنون درارتش سوریه ادغام شده اند با کمک ارتش سوریه اغاز گردیده تا بتوانند دربرابر تجاوز ارتش ترکیه ایستادگی کنند همچنین شهرک راس العین دربرابر تجاوزوبمبارانهای مکررارتش ترکیه همچنان درحا ل مقاومت است .

تحولات تازه سایه خودرا براوضاع عمومی سیاست در سوریه افکنده ، ووضعیتی را به وجود اورده است که هر گونه طرح وگزینه ای را برای تقسیم سوریه با بن بست وشکست روبرو کرده وزنگ خطر را برای همه گروههای سیاسی مخالف دولت سوریه به صدا دراورده است. همچنین قراراست «کمیته تنظیم قانون اساسی«برای اینده سوریه در پایان این ماه اولین جلسات خودرا برگزارکند وفرستاده بین المللی برای مذاکره درمورد جزئیات این قانون اساسی تازه امروز وارد دمشق میشود، کمیته قانون اساسی، قراراست درمورد تجاوزات اخیر ترکیه به مرزهای سوریه گزارشی به این فرستاده بین المللی ارائه دهدواینکه این تجاوزات ارتش ترکیه چه موانعی درراه پیشرفت کار این کمیته ایجاد کرده وچگونه میتوان این موانع را ازسرراه کمیته ازمیان برد.مقدم برهر چیز این کمیته تجاوز ارتش ترکیه را محکوم خواهد نمود وهم اینکه اولین مطلب اعضای این کمیته ملی سوریه ، دعوت ازهمگان برای مقاومت دربرابر تجاوز ارتش ترکیه خواهد بود، همه فشارها وتهدیدهای دولت ترکیه درماههای اخیر برای اینکه بتواند درقانون اساسی اینده سوریه منافعی را برای خود درسوریه اعمال کند با شکست روبرو کرد.
بنا به گفته فیصل مقداد سخنگوی رسمی دولت سوریه هیچگونه فشاری از هیچ منبع خارجی درمورد قانون اساسی اعمال نشده است.
درپرتو شرایط تازه منطقه ، وضعیت تازه ای درشکل زیر به وجود امده است:
پس ازانکه حجم عظیم همبستگی محور مقاومت منطقه وارتباط منطقی وروشن ان با روسیه وتوانائی بر کنترل و مدیریت کردن روابط پیچیده بین المللی روشن گردید ، همچون رابطه این محور وروسیه برای مثال درمورد ترکیه ، مابین رودرروئی مستقیم با یکدیگر واز طرفی به زیر کنترل دراوردن این رودرروئی که محورمقاومت منطقه توانست با همکاری تنگاتنگ با روسیه بویژه درمورد پایبندی به استقلال وامنیت مرزهای سوریه توانست این خواست خودرا با قدرت فائقه ای که از خود نشان داد اعمال کند، همزمان رابطه روسیه وکشورهای خلیج نیز با مسافرت ولادیمیر پوتین به امارات وعربستان تبدیل به پلی گردید که موسکو از یکطرف به ریاض وصل نمود واز طرفی این پل میان ریاض ،ابوظبی وتهران نیز کشیده شد که میتواند نتایج مثبتی در بر داشته باشد.
دراین میان عمران خان رئیس جمهورپاکستان نیز حرکت دپلوماتیک خودرا اغاز نمود ودرمسافرتی که به تهران داشت ودیدارش با اقای خامنه ای از یکسو وبرقرارکردن ارتباط ان با ریاض پایتخت عربستان قرارداد که بنظر میرسد نتایج مثبتی در بر داشته است، کوششهای عمران خان از این نظر مهم است که این کشور رابطه گسترده اقتصادی وسیاسی با دو کشوروالبته بیشتر با عربستان داردومیتواند تاثیر قابل توجهی درازمیان بردن موانع میان دوکشور بردارد.نباید شک داشت که کوششهای روسیه در مسافرت اخیرش به عربستان وهمچنین مسافرت عمران خان میان ایران وعربستان نتایج مثبتی برای برقراری صلح درمنطقه بویژه جنگ یمن به بار خواهد اورد.
با تحولات گوناگونی که درمنطقه به وجود امده همچون شکست سیاستهای امریکا درنتیجه قدرت محور مقاومت واجبار ان به خارج کردن مفتضحانه نیروهایش وهمچنین افلاس امریکا واظهارات ابلهانه ومبتذل ترامپ مبنی براینکه «کردها درجنگ نر ماندی به ما کمک نکردند«واینکه «سوریه ششهزار کیلومتر ازما دوراست وما نباید ازان دفاع کنیم» که تنها قابل پوزخند است ، واخیرا گزارش خبرنگار رویترامروز ازشهر منبج :» یکی ازمسئولان عالیرتبه وزارت خارجه امریکا اعلام داشت که «همه عناصر نیروهای امریکائی هم اکنون درخارج از شهر منبج قراردارند«همه اینها نشانه هائی از پیروزی بزرگ محور مقاومت وروسیه در شکل دهی به سیاستهای اینده خاورمیانه به نفع ملل استقلال طلب منطقه میباشد.
اقدامات هفته های اخیر روسیه برای توقف جنگ درسوریه
چند هفته پیش لاوروف درمصاحبه ای اظهارداشت که ازاین پس درخاورمیانه جنگی درکار نخواهد بود ، وی این اظهارات را همزمان با توافق گروههای مختلف سوریه ای بر پیش نویس قانون اساسی اینده سوریه ، بیان داشت.درهماهنگی با این اظهار لاوروف ،هیئتی روسی نیزبه قامشلی رفته وکردهای «قسد» را راضی نمود تا خودرا منحل وبا ارتش و دولت سوریه همکاری کرده ودرارتش سوریه ادغام شوند ، درمقابل دولت سوریه امتیازات ویژه ای را برای انها درنظر بگیرد . با ادغام شدن«قسد» درارتش سوریه ، ترکیه ازاین پس نمیتوانست «قسد«را متهم به تروریسم کرده وادعاکند که انان برای ترکیه خطرات مرزی دارند، زیرا انان تبدیل به نیروئی وابسته به دولت قانونی سوریه شده اند.این شرایط تازه به دولت سوریه اجازه میداد تا تحت عنوان دفاع از سرزمینهای خود به مرزهایش نیرو بفرستد وترکیه ازاین پس دست اویزی ندارد تا بوسیله ان با کردها ویا «قسد» بجنگد زیرا دیگر «قسد«ی کردی وجود ندارد.
با همه انچه که دربالا گفته شد به این معنی نیست که همه چیز به ارامی پیش خواهد رفت وترکیه به خواسته های خود رسیده است ، ترکیه همچنان ادلب را درکنترل خوددارد ، چند ملیون سوریه ای درترکیه به عنوان پناهنده بسر میبرند وبسیاری ازاینان اعضای قدیم وجدید اخوان المسلمین هستند که خود اهرم قدرتمندی دردست دولت ترکیه است، اما اتفاق بسیاربزرگی که دراین میان افتاده این است که هم ترکیه وهم روسیه وهم محور مقاومت بادرپیش گیری سیاستهای گوناگون ونا متقارن وفرسوده کننده موفق شده اند امریکارا مستاصل کرده وزمینه خروجش را از منطقه شرق فرات وشمال سوریه فراهم کنند وخود درامور منطقه بدون دخالت خارجی تصمیم بگیرند.
سوریه با کمک محور مقاومت وروسیه خواهد کوشید ترکیه را از خاک خود اخراج کند درمورد ادلب ویا مشکلاتی دیگری که میان ترکیه وسوریه وجوددارد میتوان با مراجعه به «کنفرانس استانه«حل نمود.
خواب وخیال کردهای تجزیه طلب «قسد» برای سوریه وحکومت اینده خود. وهمچنین ترکهای عثمانی به رهبری اردوغان برای حکومت بر سوریه بدین قرار بودند:

kurd_turkei_2
کردها:
# خودمختاری بشیوه اقلیم کردستان
# همسان قراردادن دو پرچم کر وسوریه درکشور
# مشخص نمودن سهمیه کردها از ثروت ملی کشور
# مرز ترکیه وسوریه زیر کنترل کردها باشد
# دولت مرکزی حق دخالت درامور داخلی کردستان را نداشته باشد
# کردها غیر از پارلمان محلی نمایندگانی متساوی الحقوق نیزدردر پارلما ن مرکزی داشته باشند
# کردها دارای سیاست خارجی مستقلی خارج از سیاست دولت مرکزی داشته باشند.
بنظر میرسد درخواستهای فوق کردها در پستوهای موساد وسی آی ا ، وبرای نابودی دولت سوریه نوشته شده بوده است.

ترکها ی عثمانی: درمورد ترکیه وبلند پروازهای اردو خان که اکنون پرو بالش سوخته شده است
بر کسی پنهان نیست که ترکیه درصدد احیای امپراتوری عثمانی بود که البته هنوز هم ته مانده هائی ازان را گاها نشخوار میکنند، بخشی از اقداماتی که ترکیه برای رسیدن به امپراتوری عثمانی انجام داد:
# بازنمودن مرزهای خود برای دهها هزار تروریستی که بریک یک گروههایشان نامها ولقبهای دوره عثمانی و«ینه چری» نهاده ومدال ونشانهای اندوره به انها داده میشد..
# راه اندازی این تبلیغات که اردوغان قصد دارد درمسجد اموی دمشق نماز بگزارد وبرای اینکه دوره های گذ شته عهد عثمانی را دراذهان «اغنام الله العظیم» زنده کند ، به شیوه ان دوره چفیه وعقال سنتی پوشیده وگاها درمجامع مختلف ترکیه حاضر میشد که بقول «کارل مارکس» تاریخ دوبار تکرار میشود یکبار تراژدیک ویکبار کمدی«
# اردوغان موفق نشد نه درمسجد جامع دمشق ونه درمسجد جا مع حلب پیشنماز شود ، بلکه دراخرین انتخابات ترکیه به ان ورشکستگی دچار شد که حتی نتوانست درمسجد جامع استانبول نیز پیشنماز شود.
# دولت ترکیه انچنان از حول حلیم دردیگ افتاده بود که هنوز اتفاق بزرگی نیفتاده براساس تاریخ دوره عثمانی که ولایات موصل ، شام و…/ هرکدام لیره رایج عثمانی ویژه خود را استفاده میکردند، دولت ترکیه نیز شروع به اقدام ضرب سکه وچا پ لیره ویژه ای برای موصل ودیگری برای شام دست زدو…./
اما محور مقاومت به پیشوازی ارتش قدرتمند سوریه وکمک بی شائبه روسیه این خواب وخیال اردوغان وتجزیه طلبان کرد مزدور امریکارا را باشکست مفتضحانه روبرو ساخت.
بدون شک کردهای منطقه خواسته هائی برحقی براساس موقعیت وواقعیت تاریخی ، فرهنگی و…./خود دارند که تا کنون به جز درسوریه براورده نشده ودر موارد بسیار زیادی دولتهای منطقه با کشتار وبمبارانها ی ظالمانه به سرکوب انها پرداخته اند (1). اما این خواسته های برحق انها نه باهمکاری با استعمارگران امریکائی واسرائیلی و…/ که با مبارزات دموکراتیک وهمکاری با نیروهای ملی این کشورها قابل حصول است.

(1) – دولت سوریه از ابتدای استقلال خود با کردها برخوردی بسیار عادلانه ودموکراتیک داشته وکردها درسوریه عالیترین مقامات لشکری، کشوری، فرهنگی و…./ را احراز کرده وهم اکنون نیز این سیاست درسوریه جاری است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر